Открытые Студии
NEWS
AND EVENTS
December 2021 – may 2022
tutor: Аlexey Maslyaev

Artists:
Liza Tokareva
Аnastasia Antipova
Sergey Boyarintsev
Кatya Granova
Dasha Golovkova
Мikhail Rubankov
Zhanar Bereketova
Yulia Modest
Sergey Karev
Anastasia Litvinjva
Evgenia Voynar
Victor Zhdanov
7season
Recent events